Algemene Voorwaarden ODF LED

Algemene Voorwaarden ODF LED

Algemene Voorwaarden ODF LED. Deze Algemene Voorwaarden ODF LED zijn meteen van toepassing als u een bestelling plaatst op, of gebruik maakt van onze website. Evenals de Algemene Voorwaarden ODF LED bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Bij het aankopen/huren/leasen van product(en) bij vanbeersbusiness (ODF), gaat u akkoord met de Algemeen voorwaarden.

VANBEERSBUSINESS gevestigd in de provincie Groningen, zal in de Algemene Voorwaarwaarden weergegeven als ODF.

VANBEERSBUSINESS staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 01146172.

ODF heeft als BTW nummer: NL001422547B83

Website: odf-led.nl, de website van VANBEERSBUSINESS en alle bijbehorende (sub) domeinen.

Klant: de natuurlijke persoon die met VANBEERSBUSINESS een overeenkomst aangaat of zich via de website registreert.

Ook wel genoemd; klant/ vervolg klant/ ontvanger/ gebruiker/ koper/ besteller/ lener/ huurder/ ontvanger. Hierna genoemd in de AVODF als ontvanger.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen vanbeersbusiness en de ontvanger, waarin VANBEERSBUSINESS een dienst of product levert tegen een door de klant te betalen prijs.

Algemene Voorwaarden ODF LED: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

Alle producten, diensten, overeenkomsten en leveringen van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), tenzij schriftelijk (met ontvanger) anders overeengekomen.

Zonder voortijdige aankondiging, zullen Algemene Voorwaarden weliswaar voorzien worden van een Update.

De laatste versie van de AV-ODF toepasselijk geacht op alle overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De AV-ODF strekken t.b.v alle natuurlijke,– en rechtspersonen waarvan VANBEERSBUSINESS gebruik heeft gemaakt bij het sluiten van een overeenkomst. Net als bij, of het leveren van een dienst.

Prijzen en Informatie

Alle genoemde prijzen in informatie op de websites van vanbeersbusiness zijn inclusief de wettelijke 21% BTW. Eventuele ander heffingen welke van overheidswege zullen worden opgelegd.

Alle genoemde prijzen op de website van ODF-led.nl zijn exclusief

verzendkosten

bezorgkosten

borg

betaling

transactiekosten

Retour kosten

Tenzij anders overeengekomen met ontvanger.

Alle door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) uitgebrachte offertes hebben een maximale geldigheid van 14 dagen. Offertes zijn inclusief administratiekosten, tenzij schriftelijk (met ontvanger) anders overeengekomen.

Spoed bestellingen/leveringen/montages/huur/diensten zijn extra gemaakte kosten. Deze kosten zijn voor rekening van de ontvanger, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Vanbeersbusiness kan niet garanderen dat alle informatie op de website correct is. Desondanks kan VANBEERSBUSINESS niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is.

Onder voorbehoud van druk- en programmeerfouten. Alle Informatie op de websites en reclamemateriaal via social media is onder voorbehoud.

Aan ODF’s reclame/folder materiaal, kunnen geen rechten worden ontleent. Eventuele acties zijn alleen geldig zoals aangegeven op het foldermateriaal/ de waardebon. Waardebonnen/actiematerialen/folders/reclame/cadeaupakketten en geschenken van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) zijn niet in te wisselen tegen contant geld.

VANBEERSBUSINESS is niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen t.g.v. beeldkwaliteit.

Sample prijs is reguliere prijs plus 25%. Bij een bestelling van (een) Sample(s) ontvangt ontvanger een offerte /factuur met de prijs en de eventuele verzendkosten. Orderprijs is minus sample prijs. Samples, op maat gemaakt en of Specials kunnen niet retour.

Meubilair of verlichting monteren kan op afspraak tegen meerprijs.

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) dient hier wel de ruimte en de gelegenheid voor te krijgen. Niet voldoende veilige werkruimte? Om veilig te kunnen werken dient ontvanger een veilige werk locatie aan te bieden. Niet veilig kunnen werken? Indien de veiligheid voor de werknemers van ODF niet gewaarborgd kan worden door ontvanger, dan zullen wachturen bij ontvanger in rekening worden gebracht, totdat veilig gewerkt kan worden. Indien wachttijd intreed worden wachturen in rekening gebracht bij ontvanger. Bij het uitvoeren van extra werkzaamheden, worden er meerwerk kosten verrekend.

Goederen retourneren aan VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) of de fabriek? Retourkosten zijn voor ontvanger, tenzij schriftelijk (met ontvanger) anders overeen is gekomen.

Producten ruilen? In tegenstelling tot retourneren, kan een product geruild worden. In overleg, kunnen transportkosten worden verrekend met de te ruilen product. Indien akkoord, vergoed ODF LED de te ruilen kosten. De aanschaf van de te ruilen producten dienen gelijk of hoger te zijn dan het eerder aangeschafte te retourneren product.

Product(en) Retourneren bij het in ontvangst hebben genomen van actie / Gratis / weggegeven product(en).

Heeft u een actie product ontvangen bij een minimaal bestelbedrag voor het ontvangen van een actie product en ontvanger retourneert 1 of meerder artikel(en) om in aanmerking te kunnen komen van een actie/gratis product in welke vorm dan ook? de verkoopprijs van het ontvangen gratis product zal verrekend worden met het te retourneren aankoop bedrag van de te retourneren bestelling/product(en). De Service van ODF LED komt hierbij te vervallen.

Gratis ontvangen producten vallen niet onder garantie. Gratis / actie product(en) kunnen nimmer retour. Ontvanger is verantwoordelijk voor het gebruik van het actie/gratis ontvangen product(en). U kunt geen aanspraak maken voor eventuele schade in welke vorm dan ook.

Totstandkoming Overeenkomst

De totstandkoming overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Ontvanger. Het voldoen aan de daarbij door VANBEERSBUSINESS gestelde voorwaarden.

De overeenkomst kan worden ontbonden, zolang de aanvaarding niet is bevestigd door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF).

Onjuiste gegevens

Indien er door ontvanger onjuiste gegevens zijn verstrekt, is vanbeersbusiness hiervoor niet aansprakelijk. VANBEERSBUSINESS het recht om aan haar verplichting te voldoen, nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Alle door ontvanger gedane bestellingen (inclusief eventuele verzend/bezorgkosten) of aangevraagde diensten dienen van te voren betaald en bijgeschreven te zijn op 1 van de weergegeven bank of giro rekening(en) zoals aangegeven op de Factuur van ODF alvorens VANBEERSBUSINESS aan haar verplichting voldoet. Tenzij anders overeengekomen met ontvanger.

Indien de ontvanger in gebreke blijft door het niet nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle reeds gemaakte kosten ter verkrijging van aangevraagde producten of diensten voor rekening van de ontvanger.

De volgende producten kunnen nimmer retour:

Actie producten

Specials (op maat gemaakt)

Producten die geen onderdeel uitmaken van het assortiment

In elkaar gezette producten

Registratie

Om optimaal gebruik te maken van odf-led.nl dient de ontvanger zich te registreren middels het registratieformulier en het loginaccount op de website.

Indien ontvanger een account wenst te registreren bij odf-led.nl is hij zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een gebruikersnaam en een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

Ontvanger dient de inloggegevens en met name het wachtwoord strikt geheim te houden. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er vanuit gaan dat een aangemelde ontvanger daadwerkelijk die ontvanger is. Alles wat gebeurt onder de inloggegevens van de ontvanger valt onder het eigen risico van de ontvanger.

Indien ontvanger misbruik vermoedt van zijn gegevens, dient ontvanger direct zijn wachtwoord te wijzigen en VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) daarvan in kennis te stellen, zodat VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering overeenkomst

Zodra de gedane bestelling is voldaan op 1 van de weergegeven bank- of girorekeningen van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), stuurt laatstgenoemde de producten volgens de op de website genoemde levertijd af. De levertijd zal zo nauwkeurig mogelijk omschreven.

Indien VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) de producten of diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren geeft dit geen recht op schadevergoeding of een ontbinding van de overeenkomst.

Communicatie gaat via de mail of telefoon. Ondanks dat wij er alles aan doen, maar niet overal grip op hebben, doen wij er alles aan om u te helpen en alles in goede banen te lijden. (Negatieve)publicatie door ontvanger via social media, review(s), krant, radio, tv, www, of in welke vorm dan ook, wordt door ons niet getolereerd en zal worden aangepakt via een boete en of schade claim.

Speciale bestellingen en onvoorradige bestellingen, gedaan bij VANBEERSBUSINESS, (handelend onder de naam ODF) kunnen een levertijd hebben van maximaal 8-52 weken (buiten vakanties en sluitingen van de fabrieken om). VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is niet aansprakelijk voor eventueel laat geleverde producten.

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) raadt ontvanger aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Mocht bij aflevering blijken dat de goederen die afgeleverd zijn niet onbeschadigd zijn geleverd, dient de ontvanger de verpakking niet te openen, maar neemt u dan direct contact op met Van Beers Business (handelend onder de naam ODF). Er wordt dan zo spoedig mogelijk een passende oplossing aangedragen.

De ontvanger dient uiterlijk 48 uur voor levering (van de producten of diensten) de afgesproken levertijd te annuleren mits deze niet aanwezig kan zijn op de tijd en datum van levering. Indien de ontvanger niet op de afgesproken dag /tijd aanwezig is zonder vroegtijdige afmelding ten behoefte van het afleveren van de goederen door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), zullen de goederen retour genomen. De eventuele gemaakte kosten worden bij verhaald op de ontvanger, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij een gemaakte afspraak en ontvanger is afwezig, dan zullen voorrijkosten in rekening gebracht bij ontvanger.

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is niet aansprakelijk indien ontvanger wijzigingen aanbrengt in producten die al in productie zijn genomen. De gemaakte kosten zijn dan voor rekening van ontvanger, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen met ontvanger.

Een Onaangebroken product minus 15% gemaakte kosten, kan retour. Dit geldt niet voor speciale bestellingen of op maat gemaakte producten, fabrieksfouten daargelaten.

Herroepingsrecht

Ontvanger mag de gesloten overeenkomst met, VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos ontbinden. Deze termijn gaat in nadat de ontvanger, of een door ontvanger aangewezen derde (geen vervoerder), het product heeft ontvangen. Tenzij anders overeengekomen met ontvanger.

Ontvanger brengt zelf het te retourneren artikel in de bijbehoren onbeschadigde verpakking bij een transporteur naar keuze. Ontvanger kan zelf kiezen welke transporteur het pakket aflevert op het postadres van ODF, bijvoorbeeld PostNL, DPD, DHL. Stuur track en trace code met bestelnummer naar ODF, zodat ODF retour pakket kan volgen, zodat transporteur en ODF elkaar niet mislopen. ODF is niet verantwoordelijk voor gemiste ontvangen retour pakketten. De ontvanger betaalt zelf de retourkosten, indien deze kosten meer bedragen dan het reguliere post/pakkettarief geeft VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) een raming van deze kosten.

Alleen een onbeschadigd en onaangebroken product minus minus 21% als kostenvergoeding kunnen retour. Speciaal bestelde goederen of in productie genomen goederen kunnen nimmer retour. Verzendkosten/Retour zending(en) is/zijn voor rekening van de ontvanger. Gratis verzending is service. Bij retour ontvangen product, gratis verzending verrekend met retour ontvangen product.

Retourneren zonder LED Account? Ontvanger levert retour product in bij transport organisatie. Ontvanger is verantwoordelijk, voor aflevering op juiste locatie. ODF is hier niet voor aansprakelijk.

ODF vergoed retourkosten indien ontvanger een verkeerd product van ODF heeft ontvangen.

Als Service betaald vanbeersbusiness de transactie kosten bij een geplaatste bestelling door ontvanger.

Retourneren of Annuleren? Gemaakte Transactiekosten in rekening gebracht of verrekend met de retour ontvangen producten bij ontvanger.

Transactie kosten zijn:

Overboeking (€0,25 +Terugstorting €0,25)

IDeal (€0,29 per transactie + Terugstorting €0,25)

PayPal(€0,10 + Kosten PayPal + Terugstortingen €2,22)

Creditcard (Tot €0,25 +1,8% per Transactie)

Bancontact (€0,39+Retourstorting €0,25)

SOFORT Banking(€0,25+0,9% + Terugstorting €0,25)

EPS(€0,25+1,5% + Terugstorting €0,25)

KBC/CBC Payment Button/Belfius Direct Net

ING HomePay ( €0,25+0,9%+Terugstorting €0,25)

Apple Pay (kosten volgens gebruikte debit-of creditcard)

Behalve transactie kosten evenals afvalheffing en administratiekosten in rekening gebracht.

Bovenstaande Transactiekosten worden in mindering gebracht van de te retourneren/ontvangen/annuleren bestelling product aankoopbedrag, mits prijzen zijn gewijzigd.

Kosten retour overboeking(en) kunnen afwijken afhankelijk van de verhogingen vervoerder(s), transactie kosten en de wettelijke btw percentages. Voorrijkosten: worden in rekening gebracht, Indien medewerkers volgens afspraak voor een dichte deur staat. Voorrijkosten zullen in rekening worden gebracht bij ontvanger.

Ontvanger zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De verpakking slechts openen en gebruiken om de aard, kenmerken en werking van de producten na te gaan.

Ontvanger kan de overeenkomst schriftelijk ontbinden, conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn, bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). De ontbinding der overeenkomst door vanbeersbusiness (handelend onder de naam ODF) schriftelijk bevestigd. Na ontbinding heeft ontvanger de plicht om het product binnen 5 werkdagen terug te zenden.

Producten retourneren via PostNL aan :

ODF LED

Postbus 338

Postcode: 9670 AH

Stad: Winschoten

Gemeente: Oldambt

Land: Nederland

(Aan)betalingen zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde/geannuleerde product, na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan ontvanger. Retour kosten niet vergoed.

Betaling

Ontvanger dient betalingen, aan VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is vrij in de keuze van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Betaling vooraf levering is vereist.

Een herinnering aan de factuur betaling. Indien ontvanger niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) hieraan herinneren. De ontvanger krijgt na deze herinnering 2 werkweken de tijd om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Blijft de betaling uit dan is VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) gerechtigd om de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen tot €2.500, 10% op de daaropvolgende €2.500 en 5% over de volgende 5.000 met een minimum van €40. Deze voorwaarden kunnen enkel afwijken indien (schriftelijk) overeengekomen door ontvanger met VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF).

Garantie en Conformiteit

De garantie vervalt wanneer er door ontvanger wijzigingen en/of veranderingen/experimenten in de aangeschafte producten van ODF heeft aangebracht of bij ondeskundig gebruik van de producten en wanneer er opzettelijk schade(s) is/zijn aangebracht zowel door de ontvanger of door derden. U kunt in dit geval geen beroep doen op VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF).

Onder ondeskundig gebruik wordt verstaan:

het zelf aansluiten van de verlichting aangeschaft bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF)

het zelf monteren van overige goederen, zoals meubilair verkregen bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) door ontvanger.

Indien u meubilair heeft aangekocht bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF, is het advies om het meubilair door een erkend bedrijf te laten monteren.

Ondeskundig gebruik:

Er is geen aansprakelijkheid door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) aanvaard. Ook niet indien dit door een erkend bedrijf is gebeurd. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is hiervoor niet aansprakelijk (het installatiebedrijf is dan verantwoordelijk). Ook niet in gevallen van persoonlijke of materiële schade c.q. letsel (bij de ontvanger of derden) is VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) verantwoordelijk voor schade aangericht door het zelf monteren of installeren van meubilair/verlichting of overige goederen.

De producten aangekocht bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF vallen onder garantie als er fabrieksfouten zijn geconstateerd.

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) raadt het ten zeerste af om rechtstreeks in de verlichting, verkregen bij ODF te kijken, wat eventueel ernstige gevolgen kan hebben voor uw zintuig(en)/ogen.

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, uw gezichtsvermogen, of materiële schade(s) indien er foutief is omgegaan met de verkregen verlichting van ODF  zoals foutieve aansluitingen op het lichtnet/ondeskundig gebruik door ontvanger. Ook niet indien installateur schade heeft aangericht.

Gebruik de juiste Voltage en aansluiting. Gebruik de juiste voltages en aansluiting betreffende de verlichting verkregen bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF).

Aansluiting erkend installatie bedrijf. Desalniettemin, laat Verlichting aansluiten door een verlichting specialist.

Ondeskundig gebruik. Desondanks ondeskundig gebruikt door ontvangen kan geen aanspraak gemaakt verkeerd Voltage /verkeerde montage, wordt geen aansprakelijkheid door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) aanvaard, ook niet indien dit door een vakman/vrouw gebeurd.

Defect bij montage door ODF? Schade terstond gerepareerd. Indien niet mogelijk? Schade of product op later tijdstip gerepareerd of vervangen.

Na montage door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) tekent ontvanger een overeenkomst, waarin staat dat de werkzaamheden en de installatie naar wens zijn verricht en dat er geen schade is aangericht door monteur.

Na installatie en het in goede staat hebben ontvangen, van het bestelde product door ontvanger, is VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) niet meer aansprakelijk voor eventuele gebreken. Tenzij er sprake is van een fabrieksfout, of schriftelijk anders overeengekomen.

Fabrieksfouten zullen ter plaatse mondeling of telefonisch besproken. ODF zoekt naar een oplossing. Ter plaatse, telefonisch of schriftelijk beoordeeld of het aangekochte product zal vervangen of gerepareerd.

Het melden van eventuele fabrieksfouten dient u maximaal 8 dagen na levering (schriftelijk) aan VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) te melden.

Bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) krijgt de ontvanger nooit meer dan het factuurbedrag vergoed.

De garantie bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is niet van toepassing indien u meubilair of verlichting ter reparatie aanbied dat niet is aangekocht bij en geleverd door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). De kwaliteit van het te repareren product is niet gegarandeerd. Ook is dan onbekend of het te repareren product aan de (kwaliteits)eisen voldoet. Uiteraard zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) zijn uiterste best doen om uw product te repareren. Voorrijkosten in rekening gebracht. Bij het afhalen en/of bezorgen van product niet is aangekocht bij ODF.

De lichtplannen, opgesteld door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), beginnen met een “Ter informatie” stempel. Deze schets/tekening, van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), is niet definitief.

Een lichtplan / tekening is definitief zodra deze is voorzien van een “Akkoord voor uitvoering” stempel en is ondertekend door de ontvanger en door ODF. Rechten niet ontleend.

Indien u uw verlichting wilt laten doormeten, door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), dan zijn hier kosten aan verbonden. Voor metingen op locatie worden zowel de reiskosten als een uurtarief berekend.

Een borg berekening van huur/lease producten. Borgbedrag is afhankelijk van huur/lease product. Borg vooraf voldaan door ontvanger, alvorens product geleverd. Indien er schade aan het verhuurde/geleaset product is aangericht door ontvanger of het product is niet tijdig retour ontvangen, door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), dan wordt de borg ingehouden.

Een aanvraag voor het huren/leasen van producten, bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), dient ruim van te voren zijn ingediend.

Afleverkosten: Voor bezorgen/afhalen van gehuurde/geleasete producten aan ontvanger afleverkosten berekend door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF).

Huur/lease producten geleverd/afgehaald op het aangegeven adres door ontvanger. De afleverkosten bedragen nooit meer dan wat er op de offerte/factuur is aangegeven.

Gehuurde/geleasete producten niet op de afgesproken datum en tijd geretourneerd? Kosten kunnen hierdoor hoger uitkomen.

Klachtenprocedure

Indien de ontvanger ontevreden is over een product of dienst (conform het Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), dan dient hij de klacht telefonisch of schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken. Zie de contactgegevens onderaan de algemene voorwaarden.

Binnen 5 werkdagen, na ontvangst van klacht door ontvanger, zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) een reactie geven. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

Persoonsgegevens

VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) gebruikt de persoonsgegevens puur voor intern gebruik.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

In tegenstelling tot, door regels van dwingend recht, niet anders voorgeschreven, geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) gevestigd is.

Indien een bepaling in deze AV-ODF nietig blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene-Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte gegeven.

Onder ‘schriftelijk’ in deze Algemene-Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

VANBEERSBUSINESS

Postadres:

Postbus 338

9670 AH Winschoten 

Telefoon  : +31 646 021 221

Email       : info@odf-led.nl

Website   : www.odf-led.nl

KvK nummer : 01146172

BTW  nummer : NL001422547B83

KvK: 01146172

Opgesteld d.d. 21-11-2009

Update d.d. 24-11-2009; Update d.d. 28-11-2009 ; Update d.d. 13-12-2009 ; Update d.d. 14-02-2010 ; Update d.d. 22-03-2010 ; Update d.d. 10-05-2010 ; Update d.d. 15-06-2010; Update  d.d. 20-06-2010; Update d.d. 02-07-2010 ; Update d.d. 03-08-2010 ; Update d.d. 15-08-2010;  Update d.d. 21-08-2010; Update d.d. 03-01-2011;  Update: d.d. 13-01-2011;  Update  d.d. 18-09-2011; Update d.d. 30-10-2011;  Update d.d. 18-04-2012;  Update d.d. 01-10-2012;  Update d.d. 09-03-2013; Update d.d. 13-07-2013; Update d.d. 30-03-2014; Update d.d. 27-05-2014; Update d.d. 21-07-2014; Update d.d. 28-10-214; Update d.d. 23-04-2015; Update d.d. 21-3-2018 Versie 2; Update d.d. 15-2-2021; Update d.d. 02-12-2021 ; Update d.d 6-12-2021; Update d.d. 20-01-2022; Update d.d. 07-04-2022 Versie 0

Twitter Facebook